DmitriyH's blog

By DmitriyH, 8 years ago, In English
 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • +75
 • Vote: I do not like it

By DmitriyH, 8 years ago, In English
 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • +29
 • Vote: I do not like it

By DmitriyH, 8 years ago, In English
 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • +194
 • Vote: I do not like it

By DmitriyH, 8 years ago, translation, In English
 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • +46
 • Vote: I do not like it

By DmitriyH, 8 years ago, translation, In English
 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • +52
 • Vote: I do not like it

By DmitriyH, 8 years ago, translation, In English
 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • +123
 • Vote: I do not like it