Problems
 
 
# Name   Sort asc. Sort desc.
1394E Submit 3500  x29
1322F Submit 3500  x30
1276E Submit 3500  x30
1326G Submit 3500  x31
1349E Submit 3500  x32
1305H Submit 3500  x32
1210G
dp
Submit 3500  x33
1375I Submit 3500  x38
1320F Submit 3500  x39
1055G
Submit 3500  x41
1368H2
Submit 3500  x42
1349F2
dp, fft, math
Submit 3500  x43
1208H Submit 3500  x46
1237G Submit 3500  x48
1178H Submit 3500  x53
1081H Submit 3500  x53
1246F
Submit 3500  x54
1290F
dp
Submit 3500  x55
1071E Submit 3500  x58
1098F Submit 3500  x59
1086F Submit 3500  x61
750H Submit 3500  x66
1148H Submit 3500  x67
799G Submit 3500  x70
1033G Submit 3500  x72
1043G Submit 3500  x74
1147F Submit 3500  x78
1338E Submit 3500  x79
1292F Submit 3500  x81
1336F Submit 3500  x82
1270I Submit 3500  x85
1264F Submit 3500  x86
1054H Submit 3500  x91
1083D Submit 3500  x97
1158F
dp, math
Submit 3500  x99
1053E Submit 3500  x103
1292E Submit 3500  x113
1336E2 Submit 3500  x118
1110H Submit 3500  x123
1034D Submit 3500  x143
799F Submit 3500  x173
1305G Submit 3500  x218
1267C Submit 3500  x330
1220G Submit 3400  x26
1310F Submit 3400  x29
1266H Submit 3400  x29
1280F Submit 3400  x31
1023G Submit 3400  x34
853E Submit 3400  x42
1060G Submit 3400  x46
1205F Submit 3400  x48
1190F Submit 3400  x50
1097H Submit 3400  x54
1158E Submit 3400  x56
1078E Submit 3400  x56
756F Submit 3400  x56
1089H Submit 3400  x61
1299E Submit 3400  x64
1239F Submit 3400  x64
786D Submit 3400  x66
917E Submit 3400  x68
1045F Submit 3400  x71
914H Submit 3400  x75
1007E
dp
Submit 3400  x76
913H Submit 3400  x76
1268E
dp
Submit 3400  x80
1098E Submit 3400  x86
1012F Submit 3400  x86
773F Submit 3400  x88
1276F Submit 3400  x91
833E Submit 3400  x91
1242D Submit 3400  x93
804F Submit 3400  x93
739D Submit 3400  x99
848E Submit 3400  x101
1010F Submit 3400  x104
627F Submit 3400  x108
1103E Submit 3400  x111
741E Submit 3400  x111
936E Submit 3400  x117
1039E Submit 3400  x123
794G Submit 3400  x135
793G Submit 3400  x143
715E Submit 3400  x155
757G Submit 3400  x169
1119F Submit 3400  x193
1137F Submit 3400  x199
1097E Submit 3400  x252
843D Submit 3400  x259
949F Submit 3300  x32
1266G Submit 3300  x34
865F Submit 3300  x36
737F Submit 3300  x45
1017H Submit 3300  x50
901E Submit 3300  x50
737E Submit 3300  x50
1392I Submit 3300  x51
1381E Submit 3300  x51
1284G Submit 3300  x56
865E Submit 3300  x56