Grandmaster

Monyura

Yuru Monastyrshyn, Odessa, Ukraine