International master

amethyst0

Evgenii Belykh, Velikiy Ustyug, Russia
From