Im_asleep's blog

By Im_asleep, history, 2 months ago, In English

A. Cherry

每个区间的最大值和最小值之积的最大值,是每个最小区间最大值最小值的最大值.. 不是最大的数*第二大的数,因为它们之间有可能相隔着一些数,让它们不再是最值

void solve() {
  int A[100010];
  int n;
  int ans = 0;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> A[i];
    ans = max(ans, A[i] * A[i - 1]);
  }
  cout << ans << endl;
}

B. Cobb

 
 
 
 
 • Vote: I like it
 • -14
 • Vote: I do not like it