Candidate Master

Anastasko

Wolodymyr Trytsetskyi, Lviv, Ukraine
From Lviv NU