Candidate Master

Karavaev1101

Ivan Karavaiev, Kharkiv, Ukraine