Candidate Master

Programist

Volodymyr Chikh, Lviv, Ukraine
From Lviv NU