Candidate Master

RAF

Anton Ryabushev, Krasnoyarsk, Russia