International Grandmaster

WangZhikun

Zhikun Wang, Xi'an, China