Master

GILGAMESH

Yang Yan, Guangzhou, China
From USACO