Grandmaster

PoDuReM

Ilya Poduremennykh, Chelyabinsk, Russia