Rating changes for the last round are temporarily rolled back. They will be returned soon. ×

 
 
 
 
Newbie

Saikh_Seraj_Fahim_19

Saikh Seraj Fahim, Rajshahi, Bangladesh
From HSTU