Grandmaster

Sonechko

Sofia Melnyk, Kremenchuk, Ukraine