Grandmaster

VladProg

Vladislav Zavodnik, Kyiv, Ukraine
From Kyiv NU