Candidate Master

ZhNV

Nikolay Zhidkov, Sarov, Russia