International Grandmaster

kostka

Bartosz Kostka, Lubin, Poland
From Google