Candidate Master

olage

Oleg Shyshkov, Kiev, Ukraine