International Grandmaster

satashun

Shunya Satake, Kyoto, Japan