International Master

zscc

Zou Shicheng, Nanjing, China