dona10khoa_nhd's blog

By dona10khoa_nhd, history, 5 days ago, In English

Hello everyone .As you know i am a newbie coder and i am trying to reach my highest knowledge in IT . i am very pleased to receive help from you.

HOPE A GOOD DAY

********************************************************************************************************************************* I AM GOING TO PASS THE SCHOOL I WANT TO STUDY IN THE FUTURE BUT I AM NOT SURE THAT I CAN'T ********************************************************************************************************************************* BUT I HOPE I CAN DO IT

 • Vote: I like it
 • -8
 • Vote: I do not like it

»
5 days ago, # |
  Vote: I like it 0 Vote: I do not like it

You got this bro

 • »
  »
  4 days ago, # ^ |
    Vote: I like it 0 Vote: I do not like it

  ok bro i am very free so i write this blog

»
5 days ago, # |
  Vote: I like it +3 Vote: I do not like it

em có bị thiểu năng không? lên cái bài viết như đấm vào mồm người đọc, format ỉa chảy đéo chịu được