Pupil

-albus-

Amirniyaz Mambetniyazov, Nukus, Uzbekistan