International Grandmaster

ilyakor

Ilya Kornakov, Zurich, Switzerland
From Google