Expert

zh_zhumash

Zhandos Zhumash, Atyrau, Kazakhstan
From KBTU
Only public activity