International Grandmaster

Jatana

Alexander Shekhovtsov, Moscow, Russia