International master

adamant

Oleksandr Kulkov, Zaporozhye, Ukraine