International master

Svyat

Svyatoslav Starkov, Petrozavodsk, Russia