Grandmaster

felix

Volodymyr Radyuk, Lviv, Ukraine
From Lviv NU