International Grandmaster

ilyakor

Ilya Kornakov, Zürich, Switzerland
From Google