International master

pompon

Gregory Prusak, Kobylniki, Poland