International master

t1016d

Ting-Wei Lin, Yilan, Taiwan