International master

ZhNV

Nikolay Zhidkov, Sarov, Russia