Problems
 
 
# Name   Sort asc. Sort desc.
1545E2 Submit 3500  x12
1545E1 Submit 3500  x12
1545F Submit 3500  x17
1540E Submit 3500  x20
1470F Submit 3500  x34
1427H Submit 3500  x34
1423A
Submit 3500  x34
1423C Submit 3500  x35
1326G Submit 3500  x35
1517H Submit 3500  x36
1491I Submit 3500  x38
1428H Submit 3500  x38
1322F Submit 3500  x42
1349E Submit 3500  x43
1446E Submit 3500  x44
1276E Submit 3500  x45
1423N
Submit 3500  x46
1055G
Submit 3500  x46
1423G Submit 3500  x47
1305H Submit 3500  x49
1394E Submit 3500  x50
1320F Submit 3500  x51
1210G
dp
Submit 3500  x51
1375I Submit 3500  x55
1208H Submit 3500  x59
1081H Submit 3500  x60
1237G Submit 3500  x63
1503F Submit 3500  x65
1464F Submit 3500  x65
1444E Submit 3500  x65
1349F2
dp, fft, math
Submit 3500  x65
1246F
Submit 3500  x67
1500F
dp
Submit 3500  x68
1439E Submit 3500  x68
1071E Submit 3500  x68
1534H Submit 3500  x69
1523H Submit 3500  x71
1508F Submit 3500  x71
1479E Submit 3500  x72
1477F Submit 3500  x72
1434E Submit 3500  x73
1098F Submit 3500  x75
799G Submit 3500  x76
1368H2
Submit 3500  x79
1178H Submit 3500  x79
1456E Submit 3500  x84
1290F
dp
Submit 3500  x84
1148H Submit 3500  x86
1033G Submit 3500  x86
1086F Submit 3500  x89
1458F Submit 3500  x96
1043G Submit 3500  x97
1450G Submit 3500  x98
750H Submit 3500  x100
1336F Submit 3500  x106
1515H Submit 3500  x110
1338E Submit 3500  x110
1270I Submit 3500  x115
1147F Submit 3500  x117
1054H Submit 3500  x118
1292F Submit 3500  x119
1083D Submit 3500  x123
1053E Submit 3500  x129
1292E Submit 3500  x147
1110H Submit 3500  x150
1336E2 Submit 3500  x153
1264F Submit 3500  x172
1034D Submit 3500  x186
1158F
dp, math
Submit 3500  x192
799F Submit 3500  x209
1305G Submit 3500  x334
1267C Submit 3500  x343
1431J Submit 3400  x21
1220G Submit 3400  x29
1530H Submit 3400  x35
1280F Submit 3400  x38
1553I Submit 3400  x39
1310F Submit 3400  x39
1442F Submit 3400  x40
1266H Submit 3400  x41
853E Submit 3400  x47
1023G Submit 3400  x53
1060G Submit 3400  x56
1190F Submit 3400  x57
1078E Submit 3400  x65
756F Submit 3400  x65
1158E Submit 3400  x67
1097H Submit 3400  x67
1089H Submit 3400  x68
1205F Submit 3400  x72
917E Submit 3400  x72
1045F Submit 3400  x76
914H Submit 3400  x84
1299E Submit 3400  x87
913H Submit 3400  x89
786D Submit 3400  x90
1515I Submit 3400  x91
1012F Submit 3400  x93
1466I Submit 3400  x95
833E Submit 3400  x100